Általános Szerződési Feltételek

 Kezdőlap / ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Varga Média és Marketing Iroda marketingmotor szoftverének felhasználási feltételeit (továbbiakban marketingmotor).

Jelen szolgáltatási szerződés a Szolgáltató (Varga Média és Marketing Iroda) és a szolgáltatást megrendelő gazdasági társaság között, illetve az azt képviselő Felhasználó között jön létre.

A Szolgáltató adatai:
A vállalkozás elnevezése: Varga Média és Marketing Iroda, Varga Ákos ev.; Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Vörösmarty u. 2.; Nyilvántartási szám: 12125452; Adószám: 64879415-1-23; EU adószám: HU 64879415; Képviselő: Varga Ákos (+36-70 515 8686); Email: info@marketingmotor.hu; Szerverszolgáltató: Hetzner Online AG (Industriestr. 25 • 91710 Gunzenhausen • Germany); A szerződés nyelve: Magyar; Írásban foglalt szerződésnek minősül, amelyet a marketingmotor rögzít és a Felhasználó számára elérhetővé tesz.

A jelen szolgáltatási szerződés a Szolgáltató SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) online szolgáltatásként bérelhető marketingmotor szoftverére vonatkozó feltételek tartalmazza.

A marketingmotor és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó által kezdeményezett szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasított regisztráció – jön létre az első díjbekérőben meghatározott szolgáltatási díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a marketingmotor a szolgáltatásnyújtást.

A marketingmotor fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a marketingmotor rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A felhívást az online szolgáltatás bejelentkezési adminisztrációs felületén teszi közzé. A marketingmotor biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://www.marketingmotor.hu/aszf címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

Az itt lefektetett kikötések és feltételek értelmében, a marketingmotor, ezen szerződés keretében nem biztosít kizárólagos jogot a Felhasználónak a Szoftver használatára nézve. A Szoftver használatával a felhasználó nem válik a szolgáltatás tulajdonosává csak bérlőjévé

HA ÖN A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEIT NEM ÉRTETTE MEG, VAGY A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT NEM FOGADJA EL, ÉS A VARGA MÉDIA ÉS MARKETING IRODA-VAL A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN MÉG NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉST, NE KEZDEMÉNYEZZE A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT SZOFTVER MEGRENDELÉSÉT, ELLENKEZŐ ESETBEN UGYANIS - RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL - ÖN ÉS A VARGA MÉDIA ÉS MARKETING IRODA KÖZÖTT A JELEN SZÖVEG SZERINTI TARTALOMMAL SZERZŐDÉS JÖN LÉTRE, AMELYNEK RENDELKEZÉSEI ÖNNEL SZEMBEN JOGI ÚTON KIKÉNYSZERÍTHETŐK.

Regisztráció

A marketingmotor által működtetett online szolgáltatásként bérelhető kampányépítő szoftver (szoftver) szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik nem fogyasztóként, hanem gazdasági tevékenységükkel kapcsolatban érvényesen regisztrálnak a marketingmotor weboldalán, valamint garanciát vállalnak rá, hogy jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek. Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései. Jelen szerződés vállalkozások, gazdasági társaságok, jogi személyek között megkötött szerződésnek minősül.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
- A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást gazdasági tevékenységével kapcsolatban (nem fogyasztóként) használja vagy
- gazdálkodó szervezet törvényes képviselője,
- és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Felhasználó nem veheti igénybe a marketingmotort olyan vállalkozás népszerűsítésére, amely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a marketingmotor a jó erkölcsbe ütközőnek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

A regisztráció során a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a marketingmotor tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a marketingmotor minden szolgáltatásának használatából kizárni.

A Felhasználó a szolgáltatásba történő regisztrációval és bejelentkezésével elfogadja jelen szerződést és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szolgálatlás nyújtása a s marketingmotor részéről a szolgáltatási díj első vagy több havi előfizetési díjának megérkezését követően kezdődik.

Regisztrálni a marketingmotor online felületén kívül papír formátumú űrlap szabályos kitöltéséve és aláírásával is lehetséges. Az ilyen papír alapú regisztrációkat a marketingmotor vezeti fel a rendszerbe és értesíti a megadott e-mail címen a Felhasználót belépési adatairól. Az első belépéskor elfogadja a Felhasználó jelen szerződési feltételeket. A szolgálatlás nyújtása a marketingmotor részéről a szolgáltatási díj első vagy több havi előfizetési díjának megérkezését követően kezdődik.

Előfizetési díj

A marketingmotor kampányépítő szoftver online szolgáltatás.
A szolgáltatásnak havi díja van, amely függ az igénybe vett szolgáltatás csomagtól és a csomaghoz rendelt különböző weboldal címek és facebook oldalcímek számától.
Az aktuális szolgáltatási díjakat megtalálja ide kattintva.

A Felhasználó elfogadja, hogy rendszerünk a megrendelt és igényelt extra szolgáltatások szerint állítja ki a díjbekérőt, majd a jóváírást követően az elektronikus számlát. Az Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével és kifizetésével elfogadja az elektronikus számlázási rendszert. Számláját elektronikus formátumban e-mailben kapja meg. A marketingmotor szoftver szolgáltatásaihoz kapcsolódhatnak külső szolgáltatók funkciói (SMS küldés – fogadás) amelyeket nem a marketingmotornak, hanem az adott külső szolgáltatónak kell megfizetni. Ezekhez a szolgáltatásokhoz a külső szolgáltatóval kell szerződni és a szolgáltatási díjat nekik megfizetni.

A marketingmotor szoftver előfizetési díját a Felhasználó előre fizeti meg a Szolgáltató számára.
A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a marketingmotor bankszámlájára. Az előfizetési díj megfizetését követően lép életbe Szolgáltató szerződés szerinti szolgáltatásnyújtási kötelezettsége. Díjbekérőit és számláit a Felhasználó az azon jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni. A Felhasználónak lehetősége van előre több havi díjat egyben kifizetnie, amelyért cserébe kedvezményes havi díjért veheti igénybe a szolgáltatást.
Ha a Felhasználó havonta fizeti a szolgáltatás díját, akkor nem jogosult kedvezményekre és a számlák minden hónap 15-ig határidőre történő megfizetésével jogosult csak a szoftver használatára.

Az online szolgáltatásként bérelhető marketingmotor rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elvégzését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. A Felhasználó a fizetést Forintban végzi a marketingmotor számlájára. A marketingmotor szoftverébe egy felhasználóval csak egy valós személy jelentkezhet be. A marketingmotor a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatti kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 1 GB tárhelyet, 50 MB aktív adatbázis-terület használatát és 1 millió oldalletöltés/hó aktivitást. A marketingmotor szoftver előfizetési díja az igénybe vett csomagtól és a hozzá kapcsolt weboldalak és facebook oldalak számától függ. Az előfizetési díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. Az előfizetési díj tartalmazza korlátlan számú kampány létrehozását és játékos regisztrációját, a napi adatmentést, e-mailes írásos ügyféltámogatást, a folyamatos továbbfejlesztéseket. A marketingmotor fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla/díjbekérő fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A marketingmotor előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A marketingmotor a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a felhasználó számára a marketingmotor szoftverbe mentett adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket.), azonban ha a Felhasználó kérésére inaktiválódik a marketingmotor szolgáltatása, akkor az inaktív időszakban nem kerül számlázásra a rendszer. Maximum 6 hónap inaktív időszakot kérhet a Felhasználó. Ezt követően vagy aktiválja előfizetését az előfizetési díj megfizetésével vagy törli magát a szolgáltatásból. A szolgáltatás díjait a marketingmotor weboldalán elérhető mindenkori árjegyzékében teszi közzé.

A marketingmotor jogosult a jelen szerződést valamint a szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Felhasználó azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy - Felhasználó kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával - a módosítások hatályba lépnek.

A marketingmotor kötelezettségei

A marketingmotor biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként előfizethető kampányépítő szolgáltatás működését minden a szolgáltatásra előfizető gazdasági tevékenységükkel kapcsolatban érvényesen regisztrált Felhasználónak. Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása vagy fizetése, vagy más okok miatt a marketingmotor – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, marketingmotor köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

Amennyiben marketingmotor a Felhasználónak bizonyíthatóan kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a marketingmotor felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jelszavait nem adta ki másnak, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a marketingmotor köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.
A marketingmotor köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a marketingmotort terheli.

Felelősségkorlátozás
A marketingmotor a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
A Felhasználók felelőssége marketingmotor fiókjuk védelme az illetéktelen felhasználók belépésétől oly módon, hogy erős jelszóval védik azt és nem adják ki harmadik félnek jelszavaikat, nem használ idegen gépet és nyílt interneten keresztül nem jelentkezik be. A marketingmotor nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A marketingmotor szintén nem vállal felelősséget a rendszer a felhasználó internetszolgáltatójának hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.
Kizárt a marketingmotor felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a szoftver – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatára vezethető vissza. Kizárt a marketingmotor felelőssége a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A marketingmotor szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. Ez alatt értjük a gondatlanságból, figyelmetlenségből, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket is.
A marketingmotort a Felhasználó nem kötelezheti sem anyagi sem más jellegű kár, veszteség, elmaradt nyereség megtérítésére. A Felhasználó saját felelősségére és saját kockázatára használja a szolgáltatást.

A marketingmotor jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb a Felhasználó előfizetésének 1 (azaz egy) havi díjának megfelelő összeg erejéig vállal. A Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja, hogy ezt a kártérítést a marketingmotor +1 hónap szolgáltatás jóváírással egyenlíti ki részére.

Jelen szerződés teljesítése során a marketingmotornak nem kötelezettsége és felelőssége a Felhasználók kampányainak hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles marketingmotor szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítésért járó előfizetési díjat a marketingmotornak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a marketingmotor munkatársai részére biztosítani.
Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés írott és íratlan szabályaival. A marketingmotor nem felelős a szolgáltatása használata során a Felhasználó által előállított adatforgalom tartalmáért. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden általa a szoftverbe feltöltött tartalomért. A marketingmotor jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat megsérti.
Karbantartási és technikai segítségnyújtás céljából a marketingmotor üzemeltető személyzete jogosult a Felhasználó marketingmotor fiókjába bejelentkezni.

A marketingmotor nem ellenőrzi a Felhasználók fiókjait és azokba feltöltött tartalmakat. Azonban ha visszajelzést vagy bejelentést kap harmadik féltől vagy hatóságtól, akkor ellenőrizheti a kifogásolt tartalmat és Felhasználót törlésre kötelezi vagy a marketingmotor törli azt.

A Felhasználó felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ezért illetve az ebből eredő károkért a marketingmotor semmilyen felelősséget nem vállal.

Felhasználó vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló adatmódosító oldalon megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja. A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az árak vagy a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, a marketingmotort ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint ár módosítás eljutott volna hozzá.

Felhasználói magatartás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a marketingmotor használata SPAM küldésére tilos!
Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A marketingmotor szoftverrel csak olyan címekre küldhető reklám vagy bármilyen jellegű tartalom, amely címzett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.
A marketingmotor szoftverbe ezért nem lehet importálni korábban más forrásból gyűjtött adatbázist. Csak a marketingmotor kampányaiban gyűjtött adatokkal dolgozhat a szoftverben.
A Felhasználónak rendelkeznie kell a címzettektől kapott előzetes hozzájárulásukkal a reklámüzenet küldéséhez!

Amennyiben a marketingmotor tudomására jut, hogy Felhasználó nyilatkozatával ellentétben a címzettek részére tömeges email/SMS küldésre nem jogosult, a marketingmotor fenntartja a jogot Felhasználó rendszerében a tömeges email és SMS küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési történetétől függően Felhasználó rendszerének felfüggesztésére.

Tiltott tartalom a marketingmotor kampányokban:
Felhasználó nem hozhat létre olyan kampányt és nem küldhet olyan email-t, SMS-t vagy csatolt állományt a marketingmotorból, mely:
Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet
Illegális tevékenységre biztat
Pornográf vagy szexuális tartalmú
Prostitúciót hirdet
Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését
A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz
A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg
A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg

Illetve kerüli az olyan kifejezések használatát, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, tehát nem küld olyan üzenetet, mely tartalma:
Gyógyszerészeti készítmény
MLM tevékenység
Szerencsejáték
Hitelt vagy kölcsön
Egészségmegőrzés, vitamin vagy gyógyhatású készítmény
Gyors pénzszerzési tevékenység
Otthoni, bedolgozó munka

Technikai feltételek

A marketingmotor SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) kampányépítő szoftver web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás.
A szoftverbe a http://www.marketingmoor.hu címen lehet bejelentkezni.

Bejelentkezés feltételei
Szélessávú internetkapcsolat;
Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+, Windows Internet Explorer 9.0+, vagy egyéb kompatibilis internet böngésző;
A felsorolt internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, laptop, táblagép;

Kampánykészítés feltételei
Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a marketingmotor részére lejárt tartozása nem áll fenn.

Rendelkezésre állás
A marketingmotor garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximum évi 87,6 órányi leállási lehetőséget biztosít a marketingmotor szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

Adatmentés

A marketingmotor biztonsági mentést garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére.
Ezzel együtt Felhívjuk a Felhasználónk figyelmét, hogy minimum a kampányaik végén exportálják ki adatbázisaikat a szoftverből. A marketingmotor nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a marketingmotor vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a marketingmotor által nem befolyásolható esemény.

Titoktartás, adatvédelem

A marketingmotor kötelezi magát arra, hogy illetéktelenektől védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.
A marketingmotor és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.
A marketingmotor vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.
A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.
A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A marketingmotort a Felhasználó felhatalmazza arra, hogy referenciaként feltüntesse, marketing anyagaiban külön engedély nélkül szerepeltethesse, esettanulmányként nyilvános kampányait bemutassa.

A marketingmotor a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.
A marketingmotor köteles a Felhasználó által a marketingmotor szoftverben rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a marketingmotor a Felhasználó által a marketingmotor szoftverben rögzített adatokat 60 napig tárolja.

A marketingmotor a szerződés megszűnését követően nem vállal felelősséget az adatok megőrzéséért. Ebből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH- (folyamatban)

Vis major

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnése

A felek a szerződést határozatlan időre kötik.
A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.
A szerződés felmondása egyrészt a szoftver felhasználónévvel és jelszóval védett adminisztrátori felületén, valamint Ügyfélszolgálatunkra küldött írásos üzenettel lehetséges.
Ebben az esetben a marketingmotor igyekszik 48 órán belül és ellenszolgáltatás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a Felhasználó által a szoftverben rögzített adatokat CSV formátumban.

A marketingmotor a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

A marketingmotor azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
ha a Felhasználó a szoftvert jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe;
60 napot meghaladó vis maior esete;
ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a marketingmotor – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a marketingmotor jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a marketingmotor részéről nem várható el;
ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
ha Felhasználó a marketingmotort egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben – történhet.
A felmondást követően a marketingmotor igyekszik 48 órán belül és ellenszolgáltatás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a Felhasználó által a szoftverben rögzített adatokat CSV formátumban, amint a Felhasználó rendezi esetleges tartozásait.
Bármelyik fél mondja fel a szerződést, a marketingmotor nem köteles a Felhasználó által előre fizetett díjakat visszafizetni a Felhasználónak.
A Felhasználó ezután a szoftver adminisztrációs felületéhez és forráskódjaihoz nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

Felhasználó köteles legkésőbb a szerződés megszűnésének napját vagy a marketingmotor szolgáltatás saját maga által történő lemondását követő 48:00 óráig eltávolítani weboldaláról, honlapjáról, facebook oldaláról a marketingmotor szoftver által használt forráskódokat.
Amennyiben Felhasználó nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, vagy bármely, a marketingmotor felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, marketingmotor kezdeményezheti, hogy a marketingmotor kóddal ellátott oldalakon az oldalak betöltődésekor egy előugró ablakban megjelenjen egy, a marketingmotor jogosulatlan használatára utaló hibaüzenet.

Felhasználó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten elfogadja, és vállalja, hogy a jelen pontban foglalt esetekben sem jó hírnév megsértése, sem egyéb jogcímen semmilyen igényt nem támaszt marketingmotorral szemben.

Dokumentálás

A marketingmotor ezen oldalon a Felhasználó számára folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi ezen szerződést.

A szerzői jogok

A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll, azok jogosultja a marketingmotor valamint alvállalkozói. A szoftverre a marketingmotor nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad a Felhasználónak. A marketingmotor a szoftver, illetve bármely eleme tulajdonjogát a Felhasználóra nem ruházza át. A jelen végfelhasználói szerződés szerinti felhasználási jog minden Felhasználóra vonatkozik, aki marketingmotor fiókot regisztrál.
A marketingmotornak joga van minden szoftverre által megjelenített alkalmazás/játék/programkód a Felhasználó honlapján, weboldalán, facebook oldalán vagy mobilon megjelenítésekor nem zavaróan, de jól látható méretben feltüntetni a marketingmotor.hu nevet hivatkozás formájában, mint szerzőt és szolgáltatót.
Ennek a Copyright információnak a Felhasználó által történő törlése vagy kitakarása súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Felhasználó elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a marketingmotor szoftverével kapcsolatban. A szoftver a Felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel. A szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését és forráskódjait elemezni, kivéve a Magyarországon érvényes jogszabályi rendelkezések által megengedett mértéket és eseteket. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
A szoftver a Felhasználó által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és a Felhasználó semmilyen formában nem jogosult a szoftver harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. A Felhasználó nem jogosult a szoftver saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére.
A marketingmotor egy-egy regisztrált Felhasználója által kezelt fiókját nem szabad a marketingmotor külön írásos engedélye nélkül több weboldal céljaira felhasználni. Ez alól kivételt képez ha a Felhasználó külön megvásárolta és beregisztrálta a domain címeit és facebook oldalait a marketingmotor rendszerbe és azok után a szolgáltatási díjat megfizette.

A honlap tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: tartalom) – ide nem értve a Felhasználók által a marketingmotor szoftverbe feltöltött anyagokat a marketingmotor kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a marketingmotor előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A honlap egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők el vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A honlapon található képeket harmadik személyek csak előzetes engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

Üzemeltetés és szüneteltetés

A marketingmotor fenntartja a jogot a szolgáltatásának ideiglenes vagy állandó jellegű szüneteltetésére illetve megszüntetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül. A marketingmotor nem köteles a szolgáltatását támogatni vagy frissíteni.

Egyebek

A jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Szerzői Jogi Törvény, illetve a www.marketingmotor.hu oldalon közzétett szoftver-szolgáltatás leírásai az irányadók.

Felhasználó esetleges panaszaival a marketingmotort az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: +36-70-5158686, email: info@marketingmotor.hu. Telefonon a Felhasználók hétköznap 10.00 és 14.00 óra között kereshetik fel a marketingmotor ügyfélszolgálatát.

A marketingmotornak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kiskunmajsa, 2014. október 14.